ReadyPlanet.com


4G Share Plan แชร์ทั้งเน็ตและโทร


4G Share Plan แชร์ทั้งเน็ตและโทร


 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

4G Share Plan 1299, 4G Share Plan 1499, และ 4G Share Plan 1899

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครขอใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
   
 2. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ (New) ผู้ใช้บริการปัจจุบัน (Existing) และผู้ใช้บริการที่ย้ายค่ายเบอร์เดิม (MNP) จะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
  2.1.    ใช้สิทธิและบริการในแพ็กเกจตามที่ผู้ใช้บริการเลือก ร่วมกันจำนวน 2 เลขหมาย สำหรับแพ็กเกจ 4G Share Plan 1299 เท่านั้น โดยความสัมพันธ์เป็นเบอร์หลัก 1 เบอร์ และ เบอร์เสริม 1 เบอร์ ได้ตามกรณีต่างๆ ดังนี้
  (1)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย หรือ
  (2)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายย้ายค่ายเบอร์เดิม 1 เลขหมาย หรือ
  (3)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายปัจจุบัน 1 เลขหมาย
  2.2.    ใช้สิทธิและบริการในแพ็กเกจตามที่ลูกค้าเลือก ร่วมกันจำนวน 3 เลขหมาย สำหรับแพ็กเกจ 4G Share Plan 1499 และ 4G Share Plan 1899 โดยความสัมพันธ์เป็นเบอร์หลัก 1 เบอร์ และ เบอร์เสริม 2 เบอร์ ได้ตามกรณีต่างๆ ดังนี้
  (1)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายใหม่ 2 เลขหมาย หรือ
  (2)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย และ เลขหมายย้ายค่ายเบอร์เดิม 1 เลขหมาย หรือ
  (3)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย และ เลขหมายปัจจุบัน 1 เลขหมาย หรือ
  (4)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายย้ายค่ายเบอร์เดิม 2 เลขหมาย หรือ
  (5)    เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายปัจจุบัน 2 เลขหมาย

  หมายเหตุ:
  •    ผู้ใช้บริการต้องมีการเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่อย่างน้อย 1 เลขหมาย เพื่อใช้เป็นเบอร์หลักและ/หรือเบอร์เสริม สำหรับทุกแพ็กเกจ
  •    ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเบอร์หลัก และผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเบอร์เสริม สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมการโทร เพิ่มเติมได้จากแพ็กเกจปกติ โดยแพ็กเกจเสริมที่ซื้อเพิ่มนี้ ไม่สามารถนำมาแบ่งใช้ร่วมกันกับเบอร์เสริมได้
  •    เฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเบอร์หลักเท่านั้น สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมการใช้เน็ต 3G / 4G โดยแพ็กเกจเสริมที่ซื้อเพิ่มนี้ สามารถนำมาแบ่งใช่ร่วมกันกับเบอร์เสริมได้
  •    ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำเบอร์ที่ผูกกับโปรโมชั่นหรือบริการอื่นๆ เช่น ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ทรูสุขคูณสอง ทรูสุขคุณสาม มาใช้เป็นเบอร์หลัก หรือเบอร์เสริมในรายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan นี้ จะทำให้สิทธิตามแพ็กเกจ และสิทธิพิเศษต่างๆของโปรโมชั่นเดิมสิ้นสุดลงทันทีในทุกกรณี
   
 3. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3.1.    รายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1299
  สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
  คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,299 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
  (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 850 นาทีต่อเดือน
  (2)    โทรหากันในกลุ่มเบอร์หลัก-เบอร์เสริม ฟรี 24 ชั่วโมง
  (3)    ใช้บริการ 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 86 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
  (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
  สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:
  (1)    รับสิทธิใช้ บริการ 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 86 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)

  3.2.    รายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1499
  สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
  คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
  (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 1,200 นาทีต่อเดือน
  (2)    โทรหากันในกลุ่มเบอร์หลัก-เบอร์เสริม ฟรี 24 ชั่วโมง
  (3)    ใช้บริการ 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 86 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
  (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

  สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:
  (1)    รับสิทธิใช้ บริการ 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 86 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)

  3.3.    รายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1899
  สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
  คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
  (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 2,000 นาทีต่อเดือน
  (2)    โทรหากันในกลุ่มเบอร์หลัก-เบอร์เสริม ฟรี 24 ชั่วโมง
  (3)    ใช้บริการ 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 86 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
  (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
  สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:
  (1)    รับสิทธิใช้ บริการ 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 86 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)

  Fair Usage Policy:  เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ ของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ
   
 4. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้
  4.1    โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  4.2    บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
  4.3    บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท
   
 5. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ  
   
 6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
 7. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
  7.1    ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม@TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  7.2    ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
  7.3    หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้
  7.4    ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  7.5    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
  7.6    การเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการเลขหมายหลักและเสริมสามารถใช้งานได้พร้อมกัน โดยการ Log In ด้วย Username และ Password ของเลขหมายหลัก
   
 8. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
   
 9. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
   
 10. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  10.1    กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
  (ก.)  ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา สุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  (ข.)  ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่ เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  10.2   กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลง เอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้ บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
   
 11. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ ดำเนินการของเรียลมูฟ
   
 12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
   
 13. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
   

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1299, 1499, และ 1899 (ฉบับย่อ)

แพ็กเกจ*
ค่าบริการ
รายเดือน (บาท)
โทรทุกเครือข่าย (นาที)
4G|3G + ฟรี 4G|3G**
(นาน 12 เดือน)
WiFi
4G Share Plan 1299 1,299 850 10 GB + 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
4G Share Plan 1499 1,499 1,200 10 GB + 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
4G Share Plan 1899 1,899 2,000 10 GB + 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)

•    ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง
* ผู้ใช้บริการต้องเปิดใช้เลขหมายใหม่อย่างน้อย 1 เลขหมาย สำหรับทุกแพ็กเกจ ** ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

 

ที่มา : http://truemoveh.truecorp.co.th/3g/packages/postpaid/entry/5427ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2015-08-21 10:39:29 IP : 101.51.60.98