ReadyPlanet.com


วันแห่งความสุข ฮักแม่...โทรบอกรักแม่ฟรี 1 วัน


วันแห่งความสุข ฮักแม่...โทรบอกรักแม่ฟรี 1 วัน จากทรูมูฟ เอช

วันแห่งความสุข ฮักแม่...โทรบอกรักแม่ฟรี 1 วัน จากทรูมูฟ เอช

รายการส่งเสริมการขาย “วันแห่งความสุข ฮักแม่...โทรบอกรักแม่ได้ทั้งวัน”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย “วันแห่งความสุข ฮักแม่...โทรบอกรักแม่ได้ทั้งวัน” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ บริษัท  ทรูมูฟ เอช       ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ)
 2. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้  1 เลขหมาย สามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. วิธีการรับสิทธิ : ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยกด *777*777# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ)  ระหว่างวันที่ 11   สิงหาคม ถึง เวลา 23.59 น.ของวันที่ 16 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิดังนี้
  3.1    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ โทรฟรีภายในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง มีอายุการใช้งาน 1 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้สิทธิ โดยโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การโทรแต่ละครั้งสามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดไม่เกิน 60 นาที ระบบจะวางสายอัตโนมัติ
 4. สิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 5. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ทันที หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการเติมเงินบริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุ ใดๆ
 6. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอของสิทธิ พิเศษนี้หรือนำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิด  กฎหมายหรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสิทธิพิเศษนี้
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อกำหนดคำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 8. ผู้สมัครใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 9. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นบริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก  ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางบริษัท พิจารณาเห็นสมควร

 

 

รายการส่งเสริมการขาย “วันแห่งความสุข ฮักแม่..โทรบอกรักแม่ได้ทั้งวัน”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย “วันแห่งความสุข ฮักแม่..โทรบอกรักแม่ได้ทั้งวัน” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ บริษัท  ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบรายเดือน ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ)
 2. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้  1 เลขหมาย สามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. วิธีการรับสิทธิ : ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยกด *588# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ)  ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ถึง เวลา 23.59 น.ของวันที่ 16 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิดังนี้
  3.1    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ โทรฟรีภายในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง (1,500นาที) มีอายุการใช้งาน 1 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้สิทธิ โดยโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การโทรแต่ละครั้งสามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดไม่เกิน 60 นาที ระบบจะวางสายอัตโนมัติ
  3.2    สิทธิพิเศษโทรฟรีภายในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง ไม่รวมเลขหมายพิเศษ เช่น 1900-XX เป็นต้น
  3.3    กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิพิเศษเกินกว่า 1500นาที ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ระบบจะคิดค่าบริการตามแพ็คเกจหลักที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ในปัจจบัน
 4. สิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 5. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ทันที หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการรายเดือน สิทธิพิเศษดังกล่าวจะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
 6. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอของสิทธิ พิเศษนี้หรือนำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิด  กฎหมายหรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสิทธิพิเศษนี้
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อกำหนดคำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 8. ผู้สมัครใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 9. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นบริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
   

ที่มา : http://truemoveh.truecorp.co.th/campaign/entry/5455ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2015-08-12 08:10:43 IP : 183.89.83.127