ReadyPlanet.com


ใหม่ แพ็กเกจ 4G iSmart Extra Non-Stop


ใหม่ แพ็กเกจ 4G iSmart Extra Non-Stop
ทางเลือกใหม่ สำหรับคนเน้นเน็ตเยอะ สูงสุดเดือนละ 22 GB พร้อมโทรฟรี 24 ชั่วโมง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart Extra 499, 699, 899, 1099, และ 1299

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อน ที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
   
 2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2.1    รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart Extra 399
           สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
           คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
           (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาทีต่อเดือน
           (2)    ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 1.25 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น
                    จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
                    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
           (3)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

           สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
           (1)    ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติ
                    ในแพ็กเกจอีก 1 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 2.25 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

  2.2    รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart Extra 499
           สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
           คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
           (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาทีต่อเดือน
           (2)    โทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัดจำนวนนาที ตั้งแต่ 05.00 น. ถึง 17.00 น. นาน 12 เดือน (รอบบิล)
           (3)    ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 2 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น
                    จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
                    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
           (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

           สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
           (1)    ใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติ
                    ในแพ็กเกจอีก 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 3.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

  2.3    รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart Extra 699
           สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
           คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
           (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 200 นาทีต่อเดือน
           (2)    โทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัดจำนวนนาที ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 17.00 น. นาน 12 เดือน (รอบบิล)
           (3)    ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น
                    จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
                    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
           (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

           สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
           (1)    ใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติ
                    ในแพ็กเกจอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 7 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

  2.4    รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart Extra 899
           สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
           คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
           (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน
           (2)    โทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัดจำนวนนาที ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 12 เดือน (รอบบิล)
           (3)    บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 7 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น
                    จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
                    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
           (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

           สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
           (1)    รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ
                    3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
                    ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 5 กิกกะไบต์ (GB)
                    เป็นจำนวน 12 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

  2.5    รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart Extra 1099
           สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
           คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
           (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 400 นาทีต่อเดือน
           (2)    โทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัดจำนวนนาที ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 12 เดือน (รอบบิล)
           (3)    ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น
                    จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
                    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
           (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

           สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
           (1)    ใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติ
                    ในแพ็กเกจอีก 8 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 18 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

  2.6    รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart Extra 1299
           สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
           คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,299 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
           (1)    โทรทุกเครือข่ายจำนวน 500 นาทีต่อเดือน
           (2)    โทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัดจำนวนนาที ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 12 เดือน (รอบบิล)
           (3)    ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
                    ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 12 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น
                    จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
                    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
           (4)    ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

           สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:
           (1)    รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ
                    3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
                    ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกกะไบต์ (GB)
                    เป็นจำนวน 22 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)

  Fair Usage Policy:  เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ ของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ
   
 3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้
  3.1    โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  3.2    บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
  3.3    บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท
   
 4. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ
   
 5. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
 6. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
  6.1    ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ
           username ตามด้วยโดเมนเนม@TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง
           password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  6.2    ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของ
           บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ
           ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
  6.3    หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้
           โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้
  6.4    ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบ
           การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณ
           การใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด
           และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  6.5    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
           ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
  6.6    Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต
           หรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
   
 7. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 4G ได้ที่ www.truemove-h.com/4G และบริการ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
   
 8. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
   
 9. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
   
 10. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  10.1    กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา
              ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
  (ก.)  ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา สุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  (ข.)  ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่ เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  10.2   กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้
              หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
   
 11. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ ดำเนินการของเรียลมูฟ
   
 12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
   
 13.  รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

 

ที่มา : http://truemoveh.truecorp.co.th/4g/packages/ismart/entry/5262ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2015-07-30 18:34:05 IP : 183.89.81.56