ReadyPlanet.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็ว 4G เน็ต 1 GB 150 บาท


ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็ว 4G เน็ต 1 GB 150 บาท

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็ว 4G 150 เน็ต 1 GB สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (“เรียล ฟิวเจอร์”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบเติมเงินในนาม
 2. วิธีการสมัครใช้บริการ: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมนี้ โดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  รูปแบบ แพ็กเกจเสริม Net วิธีสมัครใช้บริการ (USSD)
  แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน 4G Net 150 กด *900*8940*17331009#
  แล้วโทรออก

   
 3. อัตราค่าใช้บริการและสิทธิที่ได้รับ: แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iSmart นี้เป็นบริการแบบเหมาจ่ายราย 30 วัน โดยมีอัตราค่าใช้บริการและสิทธิการใช้บริการ ดังนี้

  รูปแบบ แพ็กเกจเสริม Net ค่าบริการเหมาจ่าย อายุการใช้งาน 4G/3G/EDGE/GPRS WiFi
  แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน 4G Net 150 150 บาท 30 วัน 1 กิกะไบต์ ไม่มี


  แพ็กเกจเสริม 4G Net 150 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 150 บาท ต่อ 30 วัน รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 1 กิกะไบต์ (GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.)
  3.1  ลูกค้าที่จะสมัครแพ็กเกจเสริมนี้ได้จะต้องใช้แพ็กเกจ 4G iSmart หรือ 4G iNet แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งานอยู่ ได้แก่
         4G iNet 299
         4G iNet 399
         4G iNet 699
         4G iNet 899
         4G iSmart 299
         4G iSmart 499
         4G iSmart 699
         4G iSmart 899
 4. ค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่ายตามข้อ 3 ทั้งหมด จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ใน ขณะนั้น
 5. การยกเลิกการใช้บริการ : สิทธิใช้บริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 นับจากวันสมัครใช้บริการ แล้วแต่กรณีหากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการสมัครใหม่
 6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมด ไม่รวมถึงค่าบริการในรายการส่งเสริมการขายหลัก  ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมนี้ หรือค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, บริการส่งข้อความสั้น (SMS), และ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้ บริการเลือกใช้
 8. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 9. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปกติตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของนิติบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทำ เท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นนิติบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเอง, บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อ  หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้  หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการ ใช้หรือนำบริการไปใช้ ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  9.1  ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญา หรือข้อห้ามในสัญญา หรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริต
         ต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆ ให้เกิด หรือคาดหมาย หรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าในทางใด ๆ หรือ
  9.2  ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ
  9.3  ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 12. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

 

Truemove H 4G LTEผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-13 18:45:50 IP : 182.52.29.196