ReadyPlanet.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ได้เน็ต 4G เพิ่มเป็น 2 เท่า ระบบเติมเงินราย 30 วัน

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ระบบเติมเงินราย 30 วัน นี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (“เรียล ฟิวเจอร์”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “เรียล ฟิวเจอร์” ว่า “บริษัท”)  ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา ที่มีซิมรองรับการให้บริการ 4G ของบริษัทและสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 2. วิธีการสมัครใช้บริการ : ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet นี้ โดยผ่าน USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้

  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย วิธีสมัครใช้บริการ
  แบบต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
  (USSD)
  วิธีสมัครใช้บริการ
  แบบรายครั้งใช้บริการได้ 30 วัน
  (USSD)
  แพ็กเกจ 4G iNet 299 กด *900*1840*17331009#
  แล้วกดโทรออก
  กด *900*1940*17331009#
  แล้วกดโทรออก
  แพ็กเกจ 4G iNet 399 กด *900*1841*17331009#
  แล้วกดโทรออก
  กด *900*1941*17331009#
  แล้วกดโทรออก
  แพ็กเกจ 4G iNet 699 กด *900*1842*17331009#
  แล้วกดโทรออก
  กด *900*1942*17331009#
  แล้วกดโทรออก
  แพ็กเกจ 4G iNet 899 กด *900*1843*17331009#
  แล้วกดโทรออก
  กด *900*1943*17331009#
  แล้วกดโทรออก

   
 3. อัตราค่าใช้บริการและสิทธิที่ได้รับ: แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet นี้เป็นบริการแบบเหมาจ่ายราย 30 วัน โดยมีอัตราค่าใช้บริการและสิทธิการใช้บริการ ดังนี้

  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย ค่าบริการ
  (บาทต่อ 30 วัน)
  รับสิทธิใช้บริการ
  4G/3G/EDGE/GPRS WiFi
  แพ็กเกจ 4G iNet 299 299 ไม่จำกัด 750MB x 2 เท่า = 1.5GB ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
  แพ็กเกจ 4G iNet 399 399 ไม่จำกัด 1.5GB x 2 เท่า = 3GB ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
  แพ็กเกจ 4G iNet 699 699 ไม่จำกัด 3GB x 2 เท่า = 6GB ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
  แพ็กเกจ 4G iNet 899 899 ไม่จำกัด 5GB x 2 เท่า = 10GB ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน


  3.1  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน iNet
         3.1.1  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน 4G iNet 299 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 299 บาทต่อ 30 วัน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ
                   ใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัด
                   ปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
         3.1.2  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน 4G iNet 399 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 399 บาทต่อ 30 วัน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ
                   ใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัด
                   ปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน                
         3.1.3  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน 4G iNet 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 699 บาทต่อ 30 วัน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ
                   ใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัด
                   ปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
         3.1.4  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน 4G iNet 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 899 บาทต่อ 30 วัน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ
                   ใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัด
                   ปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
  Fair Usage Policy:  บริษัท สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ  การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 4. เว้นแต่จะได้ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) โดยบริการ 4G ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) นั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่www.truemove-h.com/4G  
 5. เว้นแต่จะได้ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
 6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้บริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่าย และค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, บริการส่งข้อความสั้น (SMS), และ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
 7. การยกเลิกการใช้บริการ แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วันในแบบต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน : ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริมนี้เพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องไปทุกรอบ 30 วัน  จนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบ 30 วัน โดยผ่าน USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างดังนี้

  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย วิธียกเลิกใช้บริการ
  (USSD)
  แพ็กเกจ 4G iNet 299 กด *901*1840# แล้วกดโทรออก
  แพ็กเกจ 4G iNet 399 กด *901*1841# แล้วกดโทรออก
  แพ็กเกจ 4G iNet 699 กด *901*1842# แล้วกดโทรออก
  แพ็กเกจ 4G iNet 899 กด *901*1843# แล้วกดโทรออก


  ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถตัดเงินค่าบริการของรอบถัดไปได้ ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครแพ็กเกจเสริมสมัครไว้โดยอัตโนมัติ และหากต้องการใช้บริการนี้อีก จะต้องทำการสมัครใหม่ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 2
 8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. เงื่อนไขการใช้บริการ WiFi by TrueMove H
  9.1  ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ user name และสามารถขอรับ password
         เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้
  9.2  หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331
         หรือผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้
 10. การเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H
  10.1 การเชื่อมต่อโดยใช้ user name และ password ผ่านหน้าจอสำหรับ Login บนหน้าต่างอินเทอร์เน็ต (Internet Browser)
          สามารถใช้ได้กับเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@TRUEWIFI ” หรือ “ @TRUEWIFI ”
  10.2 การเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Login) แบบใช้ user name และ password เพื่อทำการติดตั้งบริการในครั้งแรก
          ผู้ใช้บริการต้องเลือกผ่านเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@ truemoveH ” เท่านั้น
 11. ในระหว่างการให้บริการ WiFi by TrueMove H  ทรู อินเทอร์เน็ต  มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 90 นาทีเพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งานหลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
 12. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
 13. Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi จะมีการใช้งานผ่านชื่อผู้ใช้งานเดียวกันเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ต่อครั้งเท่านั้น
 14. สิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายข้างต้นนี้ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
 15. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  15.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
        “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
  ก.  ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  ข.  ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  15.2  กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือ
           มีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 16. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 17. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร 
 18. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ True Move Care โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

 

truemove H 4G LTEผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-13 17:11:29 IP : 182.52.29.196