ReadyPlanet.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไข “ซิมทรูมูฟ เอช 4G แบบเติมเงิน”


ข้อกำหนดและเงื่อนไข “ซิมทรูมูฟ เอช 4G แบบเติมเงิน”

 1. สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดหรือ   บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด รวมเรียกว่า“บริษัทฯ” ในรายการส่งเสริมการขาย . “ซิมทรูมูฟ เอช 4G แบบเติมเงิน” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
 2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้ นับแต่เปิดใช้บริการใช้ได้นาน 30 วัน
  2.1   ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS รวมจำนวน 500 เมกะไบท์ (MB) สำหรับ 3G/EDGE/GPRS
          สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.)
          ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ
  2.2   โทรทุกเครือข่าย 100 นาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
 3. อัตราค่าใช้บริการส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับในข้อ 1 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3.1   โทรออก ทุกเครือข่าย นาทีละ 75 สตางค์ เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  3.2   ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท
  3.3   ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 3 บาท
  3.4   3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1 บาท
  3.5   ใช้งาน WiFi นาทีละ 1 บาท
  หากต้องการใช้บริการ 4G เกินจากที่กำหนดในข้อ 2.1  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเสริม 4G เพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในขณะนั้น
 4. บริการ 4G สามารถใช้ได้เฉพาะกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถรองรับบริการ และพื้นที่ให้บริการที่กำหนดเท่านั้น
 5. อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการเสริม และ ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี) 
 6. ทุกครั้งที่มีการเติมเงินมูลค่า 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได้รับวันใช้งาน 30 วัน , 500 บาทจะได้รับวันใช้งาน 50 วัน และ 1,000 บาทจะได้รับวันใช้งาน 100 วัน ทั้งนี้ สามารถนำมาสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 7. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
  7.1   ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username
          ตามด้วยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password
          ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากที่ได้เริ่มใช้งานซิมทรูมูฟ เอช
          แบบเติมเงินภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
  7.2   หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อ
          ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่ทรูมูฟ เอช กำหนดให้
  7.3   ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”)
          มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ
          และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด
          และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  7.4   ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
          ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
  7.5   Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
 8. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  10.1  กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
      “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
  (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา สุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  (ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือ เกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  10.2  กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลง เอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้ บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ ดำเนินการของบริษัทฯ
 11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วง หน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
 13. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

 

truemove H 4G LTE

ซิมการ์ดทรูมูฟ แบบเติมเงิน 4G / 3Gผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-13 16:02:44 IP : 182.52.29.196