ReadyPlanet.com


เบอร์บริการสำหรับ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน


ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบหมายเลขของคุณว่าเป็นหมายเลขอะไร *9399  กด 5 กด 1 1 บาท/ครั้ง *933#  ฟรี
ตรวจสอบโปรโมชั่นทีใช้งานอยู่ *9399  กด 2 1 บาท/ครั้ง *939#  กด 2 
หรือ *935# 
ฟรี
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดบิลคงค้าง หรือจ่ายบิล *9399  กด 1 1 บาท/ครั้ง *939#  กด 1 ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน data หรือ Internet คงเหลือ *9000  กด 5 ฟรี *900#  ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขของคุณ (เบอร์โทร/อายุการใช้งาน/รอบบิล/กำหนดการชำระ/วงเงินการใช้งาน) *9399  กด 5 1 บาท/ครั้ง *939#  กด 0 กด 5
หรือ *939#0#5# 
ฟรี

 

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
สมัครและยกเลิกแพ็กเกจเสริม *9399  กด 3 1 บาท/ครั้ง *939#  กด 3 ฟรี
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม *9000  ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ# 
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

 

วงเงินและ บริการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย (Icontrol)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
การสมัครบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *9399  
กด 4 กด 3 กด 2 กด 1
1 บาท/ครั้ง *939#  
กด 0 กด 4 กด 2 กด 1
หรือ *939#0#4#2#1# 
ฟรี
การยกเลิกบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *9399  
กด 4 กด 3 กด 2 กด 5
1 บาท/ครั้ง *939#  
กด 0 กด 4 กด 2 กด 0 กด 0 กด 0 กด 5 
หรือ *939#0#4#2#0#0#0#5# 
ฟรี
การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินแจ้งเตือน (iControl) *9399 
กด 4 กด 3 กด 2 กด 3
1 บาท/ครั้ง

*939#  
กด 0 กด 4 กด 2 กด 0 กด 0 กด 3 
หรือ *939#0#4#2#0#0#3# 

ฟรี
ขอเพิ่มวงเงินค่าใช้บริการ (Credit limit) *9399  
กด 4 กด 3 กด 3 กด 2
1 บาท/ครั้ง    

 

บริการเสริม Internet/Wifi

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
บริการระงับการโทรออกและปิดการใช้งาน Internet และ MMS *9399  
กด 4 กด 3 กด 2 กด 2
1 บาท/ครั้ง    
เปิด-ปิดการใช้งาน Internet และ MMS *9399 
กด 4 กด 3 กด 4
1 บาท/ครั้ง *939#  กด 0 กด4 กด 3
หรือ *939#0#4#3# 
ฟรี
เปิดบริการ Internet (เมนูลัด)     *902*01#  ฟรี
ปิดบริการ Internet (เมนูลัด)     *902*02#  ฟรี
เปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)     *113*1#  ฟรี
ปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)     *113*2#  ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi     *871*4#  ฟรี 
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)

 

บริการเสริมอื่นๆ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ *137  กด 1 ฟรี    
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ *137  กด 2 ฟรี    
สมัครบริการ SMS Internet Alert     *902*03#  ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert     *902*04#  ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)     **21*หมายเลขปลายทาง#  - ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
- ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ 
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี     ##21#  ฟรี
ระงับการโทรออก     *33*รหัสส่วนตัว# 
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก     #33*รหัสส่วนตัว#  ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006)     *331*รหัสส่วนตัว# 
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006)     #331*รหัสส่วนตัว#  ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)     *332*รหัสส่วนตัว# 
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)     #332*รหัสส่วนตัว#  ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ     *351*รหัสส่วนตัว# 
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ     #351*รหัสส่วนตัว#  ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006)     *006*รหัสประเทศ#  ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600)     *600*รหัสประเทศ#  ฟรี
สอบถามบริการข้ามแดนอัตโนมัต และสมัครใช้บริการเสริมอื่นๆ *9399 
กด 4 กด 1
1 บาท/ครั้ง    
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นหมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช หรือไม่     *933*เบอร์มือถือ 10 หลัก#  
(รับข้อความภาษาไทย)
*833*เบอร์มือถือ 10 หลัก#  
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
voice service (Voice Mail+Misscall Alert) 9600  ฟรี    
บริการ *248 Music One *248  3 บาท/นาที    
บริการ Fun Voice 8811  5 บาท/นาที    
บริการเสียงรอสาย *8000  3 บาท/นาที    


ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-01-27 23:26:21 IP : 182.52.29.118