ReadyPlanet.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรเสริม เน็ต 512


ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็คเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps

 1. เงื่อนไขการสมัคร 
  แพ็คเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (“เรียล ฟิวเจอร์”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบเติมเงิน และระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการ”) ในระหว่างวันนี้  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
   
 2. วิธีการสมัครใช้บริการ : ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม นี้ โดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้

  แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps วิธีสมัครบริการ
  9 บาท (ปกติ 25บ.) 1 วัน *900* 8908*17331009#โทรออก
  59 บาท (ปกติ 89บ.) 7 วัน *900*8909*17331009#โทรออก


 3. อัตราค่าใช้บริการ : แพ็กเกจเสริม นี้เป็นบริการแบบไม่จำกัดปริมาณ โดยมีอัตราค่าใช้บริการดังนี้

  แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps ค่าบริการ
  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  อายุการใช้งาน
  (วัน)
  รับสิทธิใช้บริการ
  3G/EDGE/GPRS
  รูปแบบการคิดเงิน
  9 บาท (ปกติ 25บ.) 1 วัน 9 บาท (ปกติ 25บ.) 1 ไม่จำกัด แบบรายครั้ง
  59 บาท (ปกติ 89บ.) 7 วัน 59 บาท (ปกติ 89บ.) 7 ไม่จำกัด แบบรายครั้ง


  3.1  แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps 1 วัน คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 9 บาท (ปกติ 25บ.) ต่อวัน 
         รับสิทธิ ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูล
         อย่างเหมาะสมของบริษัท (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS 
         ความเร็วสูงสุด 512 kbps จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน
  3.2  แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps 7 วัน คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 59 บาท (ปกติ 89บ.) ต่อวัน 
         รับสิทธิ ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูล
         อย่างเหมาะสมของบริษัท (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS 
         ความเร็วสูงสุด 512 kbps จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน
  Fair Usage Policy : บริษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นจำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆการใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท
   
 4. ค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่ายตามข้อ 3 ทั้งหมด จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
   
 5. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการเสริมอื่นแบบเติมเงิน นอกเหนือจากแพ็กเกจเสริมนี้ โดยในระหว่างที่ยังใช้บริการในแพ็กเกจเสริมนี้ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายนี้และแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย Talk, Net และSmart ระบบเติมเงินแบบเหมาจ่าย “แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน” เพิ่มได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   
 6. สิทธิการใช้บริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่สมัครใช้บริการหรือ ณ วันสุดท้ายตามสิทธิที่ได้รับ  หากผู้ใช้บริการต้องการใช้ต่อต้องทำการสมัครใหม่
   
 7. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
 8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมด ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, บริการส่งข้อความสั้น (SMS), และ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
   
 9. สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
   
 10. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  10.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการ ฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
  “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู้ใช้บริการจะต้อง
  ก. ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  ข. ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  10.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้
         หรือรับ ข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
   
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
   
 12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
   
 13. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com


ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-09-08 21:13:48 IP : 182.52.28.96