ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk ระบบเติมเงินราย 30 วัน article

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk ระบบเติมเงินราย 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk ระบบเติมเงินราย 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk ระบบเติมเงินราย 30 วัน

1.   ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk ในระบบเติมเงินราย 30 วันนี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ

2.    วิธีการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk นี้ โดยผ่าน USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้

แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย วิธีสมัครใช้บริการ (USSD)
แพ็กเกจ iTalk 299 กด *900*1129*17331009# แล้วกดโทรออก
แพ็กเกจ iTalk 499 กด *900*1149*17331009# แล้วกดโทรออก
แพ็กเกจ iTalk 699 กด *900*1169*17331009# แล้วกดโทรออก
แพ็กเกจ iTalk 899 กด *900*1189*17331009# แล้วกดโทรออก

3.    อัตราค่าใช้บริการและสิทธิที่ได้รับ: แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk นี้เป็นบริการแบบเหมาจ่ายราย 30 วัน ที่ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ โดยมีอัตราค่าใช้บริการและสิทธิการใช้บริการดังนี้

แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย ค่าบริการ
(บาทต่อเดือน)
รับสิทธิโทรทุกเครือข่าย
(นาที)
แพ็กเกจ iTalk 299 299 400
แพ็กเกจ iTalk 499 499 680
แพ็กเกจ iTalk 699 699 950
แพ็กเกจ iTalk 899 899 1,200

      3.1  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน iTalk 299 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 299 บาทต่อเดือน (30 วัน) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่ายจำนวน 400 นาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

      3.2  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน iTalk 499 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 499 บาทต่อเดือน (30 วัน) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่ายจำนวน 680 นาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

      3.3  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน iTalk 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 699 บาทต่อเดือน (30 วัน)  รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่ายจำนวน 950 นาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

      3.4  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน iTalk 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 899 บาทต่อเดือน (30 วัน) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่ายจำนวน 1,200 นาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

4.   อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้บริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่าย และค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, บริการส่งข้อความสั้น (SMS), และ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้ บริการเลือกใช้ในขณะนั้น

5.    การยกเลิกการใช้บริการ แพ็กเกจเหมาจ่ายราย 30 วัน: ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริมนี้เพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้ทุก เดือนต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบ 30 วันหรือรอบปฏิทินนั้นๆ โดยผ่าน USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ดังนี้

แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย
วิธียกเลิกใช้บริการ
(USSD)
แพ็กเกจ iTalk 299 กด *901*1129# แล้วกดโทรออก
แพ็กเกจ iTalk 499 กด *901*1149# แล้วกดโทรออก
แพ็กเกจ iTalk 699 กด *901*1169# แล้วกดโทรออก
แพ็กเกจ iTalk 899 กด *901*1189# แล้วกดโทรออก

      
          ในกรณีที่ เรียลมูฟไม่สามารถตัดเงินค่าบริการของรอบถัดไปได้ ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครแพ็กเกจเสริมรายเดือนที่สมัครไว้โดยอัตโนมัติ และหากต้องการใช้บริการนี้อีก จะต้องทำการสมัครใหม่ ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 2 
6.    อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.    สิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายข้างต้นนี้ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

8.    หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

      8.1  กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
  “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง

ก.    ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา สุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
ข.    ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสีย หายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

     8.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลง เอกสารในการสมัครใช้หรือรับ ข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิด กฎหมาย

9.    เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

10.  เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

11.  ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ True Move Care โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com
Pro3G_TrueMove H

รวมโปร true-h เติมเงิน article
Truemove H 4G LTE article
รวมโปรเสริมทรูมูฟเอช article
4gnetsim-2561 article
โปรขายดี article
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ได้เน็ต 2 เท่า
แพ็กเกจเสริม SMS ไม่อั้น article
แพ็กเกจเสริมทรูไวไฟ 200 Mbps article
แพ็กเกจเสริมโทร-โทรเน็ต article
แพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต-3G article
แพ็กเกจเสริมโซเชียลเน็ตเวิร์ค article
Multisim True Move H article
โปรสำหรับลูกค้านิติบุคคล true move h article
โปรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน article
ทรูมูฟ เอช โปรเสริม รายเดือน article
true move h โปรลด 50 % 12 เดือน article
ใหม่ แพ็กเกจ iSmart 299 บาท ก.ย. 56 article
โครงการ Docsis TVS article
true online 10-200 Mbps article
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ระบบเติมเงินราย 30 วัน article
3G Welcome Pack 4GB article
รวมโปร-true-h-รายเดือน article
true move h Go-Live article
true move แบบเติมเงิน article
true move เติมเงิน 2 article
true move เติมเงิน 1 article
Aircard True Move H article
true move h ข้าราชการ article