ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ระบบเติมเงินราย 30 วัน article

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ระบบเติมเงินราย 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ระบบเติมเงินราย 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ระบบเติมเงินราย 30 วัน


1.  ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ระบบเติมเงินราย 30 วัน นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา ที่ประสงค์จะสมัครใช้บริการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตันไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ

2.  วิธีการสมัครใช้บริการ : ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet นี้ โดยผ่าน USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้
แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย    วิธีสมัครใช้บริการ

inet

3.   อัตราค่าใช้บริการและสิทธิที่ได้รับ: แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet นี้เป็นบริการแบบเหมาจ่ายราย 30 วัน โดยผู้ใช้บริการทำการสมัครใช้บริการตามข้อ 2 ครั้งแรกครั้งเดียว  หลังจากนั้น ระบบจะทำการต่ออายุและหักค่าใช้บริการตามรอบให้โดยอัตโนมัติเรื่อยไปจนกว่า จะมีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการตามข้อ 5. โดยมีอัตราค่าใช้บริการและสิทธิการใช้บริการ ดังนี้

     3.1 แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน  iNet
           3.1.1  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน  iNet 299 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 299 บาทต่อ 30 วัน รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 500 เมกะไบต์ (MB)ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

           3.1.2  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน iNet 399 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 399 บาทต่อ 30 วัน รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 1 กิกะไบต์ (GB)  ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

     3.3  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน  iNet 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 599 บาทต่อ 30 วัน รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 2 กิกะไบต์ (GB)  ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

      3.4  แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน iNet 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 899 บาทต่อ 30 วัน ผู้ใช้บริการรับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB)  ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ WiFi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

Fair Usage Policy:  เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ ของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

4.    อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้บริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่าย  ค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายหลัก และค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, บริการส่งข้อความสั้น (SMS), และ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้ บริการเลือกใช้ในขณะนั้น

5.    การยกเลิกการใช้บริการ แพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายราย 30 วัน : ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบ 30 วัน โดยผ่าน USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างดังนี้

ในกรณีที่ เรียลมูฟไม่สามารถตัดเงินค่าบริการของรอบถัดไปได้ ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครแพ็กเกจเสริมโดยอัตโนมัติ และหากต้องการใช้บริการนี้อีก จะต้องทำการสมัครใหม่ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 2  

6.   อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.  เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
      1.    ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
      2.    ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
      3.    หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้
      4.    ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
      5.    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
      6.    Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

8.  สิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจเสริมเหมาจ่ายข้างต้นนี้ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

9.     วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปกติตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของนิติบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทำ เท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นนิติบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกันภายใต้วัตถุประสงค์ของ นิติบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเอง, บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อ  หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้  หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ  หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม  หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการ ใช้หรือนำบริการไปใช้ ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

     9.1    ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญา หรือข้อห้ามในสัญญา หรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ ให้เกิด หรือคาดหมาย หรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่เรียลมูฟไม่ว่าในทางใด ๆ หรือ

      9.2    ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ

      9.3    ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

10.  เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

11.  เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

12.  ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ True Move Care โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com
Pro3G_TrueMove H

รวมโปร true-h เติมเงิน article
Truemove H 4G LTE article
รวมโปรเสริมทรูมูฟเอช article
4gnetsim-2561 article
โปรขายดี article
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iNet ได้เน็ต 2 เท่า
แพ็กเกจเสริม SMS ไม่อั้น article
แพ็กเกจเสริมทรูไวไฟ 200 Mbps article
แพ็กเกจเสริมโทร-โทรเน็ต article
แพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต-3G article
แพ็กเกจเสริมโซเชียลเน็ตเวิร์ค article
Multisim True Move H article
โปรสำหรับลูกค้านิติบุคคล true move h article
โปรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน article
ทรูมูฟ เอช โปรเสริม รายเดือน article
true move h โปรลด 50 % 12 เดือน article
ใหม่ แพ็กเกจ iSmart 299 บาท ก.ย. 56 article
โครงการ Docsis TVS article
true online 10-200 Mbps article
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย iTalk ระบบเติมเงินราย 30 วัน article
3G Welcome Pack 4GB article
รวมโปร-true-h-รายเดือน article
true move h Go-Live article
true move แบบเติมเงิน article
true move เติมเงิน 2 article
true move เติมเงิน 1 article
Aircard True Move H article
true move h ข้าราชการ article